Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


Central Solen

av Channie West

Central Solen är energikällan i vårt universum. Det är Den Gudomliga Kärnan i Vår Skapelse. Det kan verka som en planet och skiner som en sol, men den är mycket olik dessa. Central Solen ger ut energi som pulserar genom hela vårt universum. Vår Kvinnliga Gud och Manliga Gud är båda "Lokaliserade" i Central Solens energi. Kanske kan man säga att deras energi kommer ut från Central Solen. Kanske vill du koppla upp dig på  Gudomliga Energier, en bra plats för att koppla upp dig på är Central Solen. Original  Kraften av allting är inte skapad, men är ursprunget. Och den kommer genom Central Solen.
 
Denna plats kallad Central Solen, har Original Kraft (icke skapad) och Skapelse Kraft (skapad) som kommer genom den. Du förstår, det måste alltid vara balans i Skapelsen, så om  det finns en Original Kraft, så finns det en skapad kraft som bringar balansen. Men  Original Kraften har inte sitt ursprung i Central Solen, utan snarare från en plats kallad  Aragone. Aragone anses vara en passage in till Skapelsen, så det är "före" Skapelsen.
 
Ovan finns en bild med en symbol för Central Solen i mitten och de 4 Ljus Planeter som är närmast runt Central Solen. Ljuset som kommer från Central Solen är Gudomlig Energi av Ljus och det är mycket mycket starkt. Det är så starkt att de närmaste planeterna inte har skuggor. Deras namn är Nektra, Oktra, Assiz, Zazzex.
 

The Central Sun

av Channie West

The Central Sun is the energy source of our Universe. It is The Divine Core of Our Creation. It may seem like a planet and shines like a sun, but it is very different from those. The Central Sun gives out energy that pulsates throughout our Universe. Our Female God and Male God are both “localized” in the Central Sun energy. Maybe you could say that their energies come out from The Central Sun. Perhaps if you want to connect to Divine Energies, a good place to connect to is The Central Sun. The Original Force of everything existing is not created, but is original. And it is coming through the Central Sun.

This place, called the Central Sun, has Original Force (not created) and Creational Forces (created) coming through it. You see there always has to be balance in Creation, so if there is an Original Force, then there is a created force that brings the balance. But the Original Force does not originate in the Central Sun, but rather in a place called Aragone. Aragone is considered to be a gateway into Creation, so it is “before” Creation.

Above there is a photo with a symbol of the Central Sun in the center and 4 Light Planets that are the closest to the Central Sun around it. The Light coming from the Central Sun is Divine Energy of Light and it is very very strong. It is so strong that the nearest planets to it do not have shadows. Their names are Nektra, Oktra, Assiz, Zazzex.

 

 

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me