Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.

Den Gyllene Rörelsen demonstrerad på engelska av Channie

The Golden Movement demonstrated by Channie

Lite om Den Gyllene Rörelsen
av Channie Centara


Innan Skapelsen, innan någonting, steg varelser som kallas de Gyllene Riddarna, som är de äldsta i Universum, upp ur en energi som kallas den Gyllene Rörelsen. Man kan säga att det var energin de behövde för att höja sig från Skapelsen. Den Gyllene Rörelsen är Universums egen energi. Den representerar Kraften och Energin i Universum. Denna rörelse länkar dig tillbaka till före Skapelsen och har därför möjlighet att återställa något även från före Skapelsen. I och med att man tar emot energi av den Gyllene Rörelsen kan man ta emot energi så gammal att det kommer från "före tanken på Gud." På ett sätt du kan tänka på denna rörelse som en rörelse som kan återställa dig och även återställa en liten liten del av skapelsen för den kan länka tillbaka till innan skapelsen. Den här energirörelsen undervisades av de Gyllene Riddarna. Den har möjligheten att rena innan Skapelsen. Denna rörelse är den äldsta rörelsen i Universum.

Denna rörelse är en ära att arbeta med. Det finns mer än en del av den Gyllene Rörelsen, men den första delen representerar när Gyllene Riddarna först steg upp från det som i Universum
har kallats, Sjön av Möjligheter. De Gyllene Riddarna vaktar Krafterna av energi, varav en av dessa krafter är källan av Vit Tid. Universell kunskap lär oss att vi lever i en Blå Skapelse, det finns andra skapelser och andra färger. Den Gyllene Rörelsen är den perfekta energin i färgen blå som finns i denna skapelse.

De Gyllene Riddarna startade en orden kallad Cha Orden för att företräda dem. De lärde Cha Orden den Gyllene Rörelsen. Cha står för den största tron på Sanning, Kärlek och Neutralitet. Det är de som kan kalla på de Gyllene Riddarna. Från början tillhörde den totala kunskapen om den Gyllene Rörelsen Cha Orden. Genom Cha Orden erkände de Universell Vit Tids
Healing som anpassad för människor på jorden och tog beslutet att den Gyllene Rörelsen skulle vara en del av utbildningen i Universell Vit Tids Healing. Del 1 av Gyllene Rörelsen undervisas i kurs 1 i Vit Tids Healing.

Det är en välsignelse att den Gyllene Rörelsen har gjorts tillgänglig för människor som lever på Jorden. Den är en helig och kraftfull energi som skall användas försiktigt och med rent syfte. Denna universella kraft är ständigt närvarande, kan man säga, och kan alltid användas för en mängd olika syften, för att bota människor, djur, natur, planeten, växter, mat, situationer etc. När de speciella rörelserna undervisats och är bekanta, kan man samla energi från Universum in i dina händer för att använda i healing. Rörelsen är för alla, oavsett ålder eller bakgrund, men det är viktigt att veta hur man arbetar med denna energi för den är mycket kraftfull. Att arbeta med den Gyllene Rörelsen ökar din aura med 6 till 8 meter.

Det spelar ingen roll om du råkar ha ett fysiskt handikapp. Alla utför den Gyllene Rörelsen i
enlighet med hans/hennes fysiska förmågor. Effekten minskar inte på något sätt om vissa rörelser inte utförs "perfekt". Det är hjärtat som räknas. Du kan sitta eller ligga när du utför rörelsen. Den Gyllene Rörelsen kan också visualiseras. Du behöver inte utföra den fysiskt.

Denna energi är helt säker och kan inte användas för negativa syften. Det har alltid en underbarpositiv effekt på livskvaliteten.

 

A little about The Golden Movement

by Channie Centara

 

Before Creation, before anything, beings called the Golden Knights, who are the Oldest in the Universe, rose up from an energy called The Golden Movement. You could say it was the energy they needed to rise from Creation. The Golden Movement is the Universe´s own energy. It represents the Power and Energy of the Universe. This movement links you back to before Creation and therefore has the possibility to restore something even from before the Creation. In receiving energy of the Golden Movement one can receive energy so old that it comes from “before the thought of God.” In one way you can think of this movement as being a movement that can restore you and also restore a tiny tiny part of the Creation for it can link back to before Creation. This energy movement was taught by the Golden Knights. It has the possibility of clearing to before Creation. This movement is the oldest movement of the Universe.

 

This movement is an honor to work with. There is more than one part to the Golden Movement, but the first part represents when the Golden Knights first rose up from what has been called in the Universe, the Sea of Possibilities. The Golden Knights guard the Forces of energy, one force being the Well of White Time. Universal knowledge teaches that we live in a Blue Creation; there are other creations and other colors. The Golden Movement is the perfect energy of the color blue that is in this Creation.

 

The Golden Knights started an order called the Cha Order to represent them. They taught the Cha Order the Golden Movement. The Cha stand for the Highest belief in Truth, Love, and Neutrality. They are the ones who can call on the Golden Knights. From the beginning the total knowledge of the Golden Movement belonged to the Cha Order. The Golden Knights, through the Cha Order, acknowledged Universal White Time healing as adapted for the people on Earth, and made the choice that the Golden Movement could be part of the Universal White Time Healing training. Part one of the Golden Movement is taught in Level One White Time Healing.

 

It is a blessing that The Golden Movement has been made available to the people living on Earth. It is a sacred and powerful energy to be used carefully and with pure intent. This universal force is ever-present, you could say, and can always be used for a myriad of purposes to heal people, animals, nature, the planet, plants, food, situations, etc. When the special movements are taught and known, one can gather energy from the Universe into your hands to use in healing. The movement is for everyone, no matter what age or background, but it is important to know how to work with this energy for it is very powerful. Working with the Golden Movement increases your aura field by 6 to 8 feet.

 

It does not matter if you happen to have a physical handicap. Everyone performs The Golden Movement in accordance to her/his physical abilities. The effect does not in any way decrease if some movements are not performed "perfectly." It is the heart that matters. You can sit or lay down when you perform the movement. The Golden Movement can also be visualized. You do not have to perform it physically.

 

This energy is totally safe and can not be used for negative purposes. It always has a wonderful positive effect on the quality of life.

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me