Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


De Gyllene Riddarna

av Channie Centara

En gång i tiden, innan vågorna kom till Skapelsens Hav, Havet av Möjligheter, fanns

där Tre Droppar av havet hade en vilja att bli. . .

 

De möttes en dag över havet - vid dess yta. De sammansmälte till ett och guld fyllde himmelen över havet. Då Skapelsens Hav ännu var stilla och ingenting fanns, som inte finns och Allt som nu finns, ännu inte var skapat, allt var fridfullt och lugnt. De sammanblandade Dropparna sade till sig själva, "Där skall bli något av det vi gjort." "Något skall komma av detta". Så gick åren, tusen och tusen år, gånger tiotusen förflöt. En dag formades en tanke över Skapelsens Hav och tanken verkade. Havet var inte längre lugnt., vågor slog och Skapelsen tog sin början. Ur Ingenting steg Någonting upp som blev Allting för alla För Evigt. Alltet formades. Och Intet återstod som finns. Ur allt detta tog allt sin början och Skapelsen tog form. Gudar och gudinnor var skapta ur de högsta vågtopparna på havet av den Högsta av den Högste. Allting begynte ur sju färger och de formades till tiotusen och en. Varje Gud, gudinna och Mästare tog sin färg, men följde fortfarande den Högsta av de Högsta.

 

De Gyllene Riddarna skapades innan Skapelsen självt. De bär Originalkraften i sin högsta form som en essens av allt. De Tre Dropparna som skapade de Gyllene Riddarna var mycket olika varandra, men med samma vilja. Varje Droppe representerar en färg. En Droppe var guld, en silver och en pärla. Varje Skapelse har sin egen färg och form, men de ser inte de Gyllene Riddarna, eftersom de finns utan finnas för dem. Men de Gyllene Riddarna har fortfarande i varje Skapelse sina företrädare. De står för Sanning och vad som är rätt i alla Skapelse färger. De påverkas inte av tid, utrymme eller existenslagar. De är av Liv före Livet, av Tid före Tiden, av materia innan processen att bilda tanken på materia. De är Tankarna innan Tanken tog form. De står för saker som är rätt innan liv och död och död av liv skapades. Innan själarna sjöng sin sång, talade de. De är frågor och svar. Vi vilar i fred när än de går över de himmelska skyarna i klädsel av stjärnor. De lever inom oss, i harmonin vi känner som fred. De finns överallt, och deras mål är inte att visas eller bli firade. De vill att vi ska förstå och se vad som är större än alla de färger vi har valt att tjäna och se, för vi väljer vad vi vill se.

 

Vi kommer aldrig att förstå formen av de Gyllene Riddarna. Vi kommer aldrig att förstå alla deras mål och vägar i tid, men om vi ser dem, vi vet att vi är på rätt väg i detta universum. Om vi ser på änglarna, "de mäktiga sådana," de Gyllene Riddarna är som ett universum kontra ett sandkorn. Alla sandkornen har sin vikt, men universum håller dem uppe, alla av dem, en efter en. Sand är Skapelsens största pussel.

 

Gudar och gudinnor har blivit avgudade genom tiderna, men de Gyllene Riddarna har aldrig blivit förstådda. Det skulle förmodligen inte finnas några Gudar, Gudinnor eller Skapelser alls, om Gyllene Riddarna inte hade existerat. De startade Viljan av allt. . . Men närmare sanningen än Gyllene Riddarna kan komma, skulle inte livet själv komma, inte ens genom en Gud bärande en graal med färg.

 

 

Varenda droppe som svävade över havet delade sig själv i 4 och skapade sedan 12 Gyllene Riddare. När de tog steget in i skapelsen, vid sidan av sin existens, skapade de 12 nya Riddare som motparter. Vi bör inte kalla dem för ljus eller mörker, plus eller minus, gott eller ont, vi bör kalla dem total villkorslös Kärlek och Sanning, eftersom de står för Sanningen och den totala Kärleken.

 

Dessa 12 nya stod under de som kom före. I Skapelsen finns det inte något upp eller

ner, men detta är ett sätt att beskriva det som ett ansikte på en klocka med lika siffror på båda sidor.

 

Det finns tre olika sätt att namnge de Gyllene Riddarna. Vissa säger de Gyllene Riddarna, vissa säga de Gyllene, eller de Tolv, trots att de är fler än 12. Alltting är kopplat till en sfär av energi, så oavsett hur många de är, de anses alltid vara 12. Sedan skapade de 2 i mitten för att skapa balans, precis som navet i ett hjul. Då var grunden för dem manifesterad och skapad och så stod de i flera tusen år som en enhet.

 

De följde sin vilja att expandera och känslan av att bli dess kompletta antal, för att de förstod att kraften inom dem skulle öka när de nått det perfekta antalet. Så, de började skapa ännu en gång och varje Riddare skapade en ring av 12 runt sig själv, med dem själva som navet i hjulet. Varje Riddare som stod på nummer 12 i dessa nya ringar blev en väktare för den Gyllene Riddarenergin. Var och en av de 12 Väktarna, liksom de andra, har inte bara ett syfte med sina liv, de vaktar också tillsammans de Heliga Principerna. Alla av de Gyllene Riddarna har sitt eget syfte för sin existens. Var och en representerar en personlighetskaraktär såsom , att vara blyg, glad, ledsen, etc. I en annorlunda Skapelse, skulle de representera den Skapelsens individuella personlighetstyper. De representerar och är Väktare för varje yrke, typ av arbete och kreativa tanke för just den Skapelsen.

 

I det sista steget för färdigställande, alla de nya ringarna var också navet för en ny uppsättning ringar utanför dem själva. Detta gör sammantaget tre uppsättningar ringar med den första som originalet i mitten. Det finns över 3000 Gyllene Riddare.

 

När Skapelsen själv tog sin plats, väntade de Gyllene Riddarna. De gick upp i Skapelsen och vandrade runt i den. De lekte på nyfödda världar. De besökte alla Skapelsefärgerna.

 

De tog sin verkliga roll långt senare. Ingen visste att vår Blå Skapelse skulle gå där den har gått och att Ordet skulle splittras i ljus och mörker, och att det skulle bli gott och ont. Legenden är att de Gyllene Riddarna visste, för varför skulle de annars ha börjat och göra vad de gjorde för att komma i kontakt med medborgarna i den Blå Skapelsen genom Cha Orden.

 

När det fanns individer mogna nog i den Blå Skapelsen, tog sig de Gyllene Riddarna en fysisk form, och besökte dem. I andlighet, sin högsta form, startade de en Order. För denna orden, valde de ut bara de i Skapelsen som andligen var i perfekt harmoni med de andra utvalda och De Tolv. Denna order skulle stå för den största tron på Sanning, Kärlek och Neutralitet.

 

Cha Orden bör aldrig välja sidor eller döda. De bör endast stödja Sanning och Kärlek. Ordens medlemmar bör vara de enda som har kunskap om De Tolvs existens tills Riddarna behövs i den Blå Skapelsen. Ordern döptes till Cha Orden. Medlemmar av Cha Orden var de enda som kunde kalla på de Gyllene Riddarna. Cha Orden var Riddarnas länk till vår Blå Skapelse. De Gyllene Riddarna lärde ordens medlemmar många saker och en av dem var den Gyllene Rörelsen. Den Gyllene Rörelsens kvalitet och energi var den som startade processen och möjligheten för de Gyllene Riddarna att stiga ur Skapelsens Hav. Den Gyllene Rörelsen används fortfarande i aktivt skapande och innehåller en mycket liten del av oanvänd Blå Skapelsefärg. De Gyllene Riddarna har både blivit skapade av och skapar med den Gyllene Rörelsen (Gyllene Rörelsen del 1).

 

De Gyllene Riddarna bär på alla Skapelsefärger i sins ursprungliga kvaliteter och en obegränsad mängd av alla färger, även de som ännu inte har använts i en Skapelse. Var och en av de Gyllene Riddarna bär också sin egen Skapelsefärg. Dessa färger är annorlunda än vanliga Skapelsefärger. De är en blandning, har dimension, struktur, intensitet, gnista, en temperatur etc. Varje Riddare, i dess inre kvalitet, har också förmågan att skapa sina egna Skapelser om något går fel inom en Skapelse och en fristad behövs. Om det finns ett stort problem i en Skapelse, kan de Gyllene Riddarna välja att bli födda in till den Skapelsen och i alla världar samexisterande i den Skapelsen. Det innebär att varje Gyllene Riddare inkarneras in till samma tidsepok och i alla världar i den Skapelsen. Den senaste gången som detta inträffade var 640 miljoner år sedan. Men även under tiden i mellan, har några av dem personligen valt att inkarnera lite här och där för att leda folket i rätt riktning. Vissa kulturer har sett dem som Gudar och Gudinnor, men de väljer ofta att gömma sig som vanliga människor i världen de besöker.

 

Aragone och Dess Struktur

 

Strukturen för Aragone är liksom många oändliga band omfamnande varandra som ett kluster som formar en sfär. Varje band representerar en dimension. Så Aragone finns i alla kvaliteter, nivåer av dimensioner, och alla världar - varje representerad av ett band. Människorna i den Blå Skapelsen bjuds in att besöka Aragone i meditation och även i deras form av existens, men de kan inte nå Rummen, Tempel och andra platser för de Gyllene Riddarna. De som de kommer att möta i Aragone är valda Väktare för Aragone.

 

Aragone har en Sol som är mer än en Sol. Solen själv har en sfär runt den och en inre struktur för sig själv. Varje Skapelse har sitt eget "Aragone." Varje "Aragone" och dess "Sol" är förbundna med varandra och till en central strukturenergi och kraft i mitten.

 

Aragone är passage till vår Blå Skapelse och till andra "Aragones" i andra Skapelser, dock delar de inte samma namn. Varje nivå av Aragone har passager till vårt parallella universum till. Det universumet existerar i harmoni. Varje passage kallas en portal och har sin egen färg. I varje tempel som finns i Aragone finns det rum för alla Ärkeänglar, uppstigna Mästare, Gudar och Gudinnor etc. Dessa rum kan besökas och strålar kan kopplas till besökaren.

 

När du besöker Aragone om och om igen i meditationer, kommer du slutligen resa dit med 100% av din själ. Efter det kommer du resa med din fysiska kropp tills du når 100% och kan materialisera dig själv på Aragones yta. Syftet med Aragone är att ha en koppling i Skapelsen. Vår Aragones position var dold tills alldeles nyligen. Det gömde sig i början och slutet av universums rörelse.

 

Copyright 2002 by Channie Centara

The Golden Knights

by Channie Centara

Once upon a time, before there was waves upon the Sea of Creation, the Sea of Possibilities, there were Three Drops that had a will to become . . .

 

One day they met over the sea - its surface. They merged into one and there was gold in the sky over the sea. The Sea of Creation was then still and nothing existed. Everything that is existing now, wasn’t created, everything was peaceful and calm. The emerged Drops said to themselves, “Something will become of this.” So the years passed, thousand and thousand times 10 thousand went by and then the Sea of Creation was no longer calm. Out of the Nothingness came Something and Something became Everything for everyone Forever. And Nothing remained that is. Out of this everything took its form and creation began. Gods and Goddesses were created out of the highest crests of the sea by the Highest of the Highest. Everything began out of seven colors and they were formed into ten thousand and one. Every God, Goddess and Master took their color, but still followed the Highest of the Highest.

 

The Golden Knights were created before Creation itself. They are carrying the Original Force in its highest form as an essence of everything. The Three Drops that created the Golden Knights were very different from each other, but with the same will. Each Drop represents a color. One Drop was gold, one silver and one pearl. Every Creation has its own color and form, but they do not see the Golden Knights, because they exist without existing for them. But the Golden Knights still in every creation have its representatives. They are standing for Truth and what is right in all Creational Colors. They are not effected by time, space or the laws of existence. They are of Life before Life, of time before time, of matter before the process of forming the thought of matter. They are the Thoughts before the Thought took form. They stand for the things that are right before life and death and death of life was created. Before the souls were singing their song, they spoke. They are questions and answers. We rest peacefully whenever they go over the heavenly skies in the dress of stars. They live within us, in the harmony we feel as peace. They are everywhere, and their goal is not to be shown or celebrated. They want us to understand and see what is bigger than all the colors we have chosen to serve and see, because we choose what we want to see.

 

We will never understand the form of the Golden Knights. We will never understand all their goals and paths in time, but if we see them, we know we are on the right path in the universe. If we look upon the angels, “the Mighty Ones,” the Golden Knights are like a universe versus a grain of sand. All the grains of sand have their weight, but the universe holds them up, all of them, one by one. Sand is Creation’s biggest puzzle.

 

Gods and Goddesses have been worshiped through time, but the Golden Knights have never been understood. There probably would not have been any Gods, Goddesses or Creations at all, if the Golden Knights hadn’t existed. They started the Will of everything . . . But closer to the truth then the Golden Knights can come, life itself couldn’t come, not even through a God carrying a grail of color.

 

Every Drop that hovered over the sea split themselves into 4 and then created the 12 Golden Knights. When they took their step into creation, outside of its existence, they created 12 new Knights as counterparts. We should not call them light or darkness, plus or minus, good or evil, we should call them total unconditional Love and Truth, because they stand for Truth and total Love. These 12 new ones stood underneath the ones that came before. In the Creation there in no up or down, but this is a way of describing it like a face on a clock with equal numbers on both sides.

 

There are three different ways in naming the Golden Knights. Some say the Golden Knights, some say the Golden, or the Twelve, even though they are more than 12. Everything is connected into one sphere of energy, so no matter how many they are, they are always considered to be 12. Then, they created 2 in the middle to create balance, like the hub of a wheel. Then the foundation for them was manifested and created and so they stood for many thousands of years like one unit.

 

They followed their will to expand and the feeling to become their complete number, because they understood that the force within them would increase when they reached that perfect number. So, they started to create once again and they each created a ring of 12 around themselves, with themselves as the hub of the wheel. Each Knight standing on number 12 in these new rings become a Guardian for the Golden Knight energy. Every one of the 12 Guardians, as well as the others, have not only a purpose with their lives, they are also together guarding the Holy Principles. Everyone of the Golden Knights has their own purpose for their existence. Everyone represents a personality characteristic such as, being shy, happy, sad, etc. In a different Creation, they would represent that Creation’s individual personality types. They represent and are Guardians for every occupation, line of work and creative thought of that Creation.

 

In the final step of completion, all of the new rings were also the hub for a new set of rings outside themselves. This makes all together three sets of rings with the first one as the original one in the middle. There are over 3,000 Golden Knights.

 

When the Creation itself took its place, the Golden Knights waited. They went up into the Creation and wandered around in it. They played in new born worlds. They visited all the Creational Colors. Their true role was taken on much later. No one knew our Blue Creation would go where it has gone and that the Word would be splintered into Light and Dark, and that it would become good and evil. The legend is the Golden Knights knew, because why would they have otherwise have started and do what they did to get in contact with the citizens of the Blue Creation through the Cha Order.

 

When there were individuals mature enough in the Blue Creation, the Golden Knights took on a physical shape, and visited them. In spirituality, its highest form, they started an order. To that order, they chose only the ones out of the Creation that were spiritually in perfect harmony with the others selected and the Twelve. This order was to stand for the highest belief in Truth, Love and Neutrality. The Cha Order should never chose sides or kill. They should only support Truth and Love. The members of the order should be the only ones that has knowledge of the Twelve’s existence until the Knights are needed in the Blue Creation. The order was named the Cha Order. The Cha Order members were the only ones that could call upon the Golden Knights. The Cha Order were the Knight’s link to our Blue Creation. The Golden Knights taught the Order’s members many things and one of them was the Golden Movement. The Golden Movement’s quality and energy was the one that started the process and possibility for the Golden Knights to rise from the Sea of Creation. The Golden Movement is still used in active creation and contains a very small amount of unused Blue Creational Color. The Golden Knights have both been created by and are creating with the Golden Movement (Golden Movement Part I).

 

The Golden Knights are carrying all of the Creational Colors in its original quality and an unlimited supply of all colors, even those that have not yet been used in a Creation. Each of the Golden Knights also carries their own Creational Colors. These Colors are different from ordinary Creational Colors. They are a blend, have dimension, structure, intensity, sparkle, a temperature, etc. Each Knight in their inner quality has also the ability to create their own Creations if something goes wrong within a Creation and a sanctuary is needed. If there is a big problem in a Creation, the Golden Knights can chose to be born into that Creation and into every world co-existing in that Creation. That means, that every Golden Knight is incarnated into the same era of time and in all worlds in that Creation. The last time that this occurred was 640 million years ago. But even during the time in between, some of them have personally chosen to incarnate a little here and there to lead the people in the right direction. Some cultures have seen them as Gods and Goddesses, but they often choose to hide themselves as ordinary beings of the world they visit.

 

Copyright 2002 by Channie Centara

 

Aragone and Its Structure

 

The structure of Aragone is like many infinity ribbons embracing each other like a cluster forming a sphere. Every ribbon is representing a dimension. So, Aragone exists in all qualities, levels of dimensions, and all worlds - each represented by one ribbon. The people of the Blue Creation are invited to visit Aragone in meditation and also in their ways of existence, but they can not reach the Rooms, Temples and other locations of the Golden Knights. The ones they will meet in Aragone are chosen Guardians for Aragone.

 

Aragone has a Sun that is more than a Sun. The Sun itself has a sphere around it and an inner structure by itself. Every Creation has its own “Aragone.” Each “Aragone” and its “Sun” are connected with each other and to a central structure energy and force in the middle.

 

Aragone is the gateway to our Blue Creation and to other “Aragones” in other Creations, though they do not share the same name. Every level of Aragone has gateways to the parallel universe to ours. That universe exists in harmony. Every gateway is called a portal and has its own color. In every temple existing in Aragone there are rooms for all the Archangels, Ascended Masters, Gods and Goddesses, etc. These rooms can be visited and rays can be connected to the visitor.

 

When you visit Aragone over and over in meditations, you will finally travel there with 100% of your soul. After that, you will start traveling with your physical body until you reach 100% and can materialize yourself on the surface of Aragone. The purpose of Aragone is to have a connection in the Creation. Our Aragone’s location was hidden until just recently. It was hiding in the beginning and end of the Universe’s motion.

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me