Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.


TIPS!
För att få någon behållning av detta Nyhetsbrev rekommenderar jag dig
att gå någon av de kurser som finns tillgängliga. De ger dig också möjlighet att hjälpa till inför övergången till Den Nya Jorden.

OBS! Detta brev är det sista "allmänna" Nyhetsbrevet. När ytterligare brev för allmänheten når mig, lägger jag genast ut det här!


Texter på Svenska och Engelska, skrivna av Channie West.


Mars 2009 - En Fortsättning

Den Nya Jorden

Många undrade säkert varför det förra ”brevet” slutade med ett uttalande om procenten av fysikaliteten hos utomjordingar, jämfört med oss själva. Jag gjorde detta eftersom jag ville så ett frö, inför denna fortsättning.

Vi människor, här på Jorden, är på väg uppåt, genom den Andliga Evolutionens steg. Uppåt, upp till en högre egenfrekvens i våra kroppar och en helt ny dimension som vi skall träda in i, och där Den Nya Jorden väntar oss. En högre dimension, med en mer finfrekvent vibration och Totalitet av Allting, än denna vår värld här och nu. Detta är lätt att förstå, men nästa del kanske är svårare att greppa för en del. För när vi nu äntligen höjer oss och vår frekvens, så minskar faktiskt den fysiska procentenheten. För oss själva, mitt inne i den processen, framstår vi dock alltid som 100% reella för varandra. Detta även om vi inte nödvändigtvis längre är 100%-igt fysiska. För andra individer och observatörer i Värld 1, kommer vi dock, i och med vår höjning, att framstå allt mindre fysiskt närvarande. Vi blir alltså alltmer diffust framträdande, fysiskt sett, och procentuellt lägre reella för den yttre observatören, ju mer vi höjer oss. När det gäller små differenser märks dessa inte så mycket, men innan vi beträder Den Nya Jorden är differenserna mer påtagliga för de andra betraktarna i Värld 1.

Allt det där skulle ha hänt för flera år sedan, och då mycket snabbt. Meningen var inte att vi skulle stått här nu och kämpat i motvind. Nej, vi skulle fått segla med god medvind. Men sådant är livet, ibland vänder vinden. Då krävs det att en god rorsman eller kapten tar vid och gör det rätta, så att vi alla säkert och tryggt kommer i hamn.

Jag sa förut att vi tillfälligt faktiskt sänkte vår egenfrekvens, vibration på Jorden. De flesta mådde då dåligt. Faktum är att vad som hände var att vi blev mer än 100%-iga. Låt oss säga att vi var 110%-iga. Våra fysiska kroppar och hela liv blev svåra, tröga och sega. Djuren däremot, samt vår omgivning och föda, var fortfarande 100%-igt fysiska. Detta ledde till att vi inte kunde tillgodose oss den näring vi behövde. Så folk har mått mycket dåligt även av det. Som tur är har vi nu vänt på trenden och är på väg åt rätt håll igen.

Skulle vi, just nu, räkna in oss i en tabell med fysiska procent, så ligger vi under 100 %. Detta är bra! Men i en tabell för reellt framträdande i procent är vi dock alltid 100%-iga. Detta eftersom en person, i en specifik realitet, alltid är just så reell, som sin omgivning och allting i den. Det är bara bönen, drömmen och önskan som kan forma tanken, idén och verkställandet av händelser utanför det reellt existerande.

Hur blir det med Den Nya Jorden och vår övergång till den högre dimensionen, Värld 2? Blir allt som det beskrivits förut i NET? Svaret är Nej. Det har gått för lång tid för att allt skall fungera efter de uträkningar som förut gjorts av utomjordingarna. Det är inte längre troligt att den gamla Jorden ställer sig inne i den större Nya Jorden, för att lämna vidare allt och alla. Så hur kommer vi till Den Nya Jorden, måste vi dö? Knappast. Detta är en levande Andlig Evolution.

Det skulle ha kunnat ske med änglahjälp, och som ”drifting souls”. Men alla ”därute” ansåg att detta skulle vara för skrämmande och rörigt för människan. Så nu står detta bara kvar som en nödlösning. Med ”drifting souls” menas att vi släpper taget om den fysiska kroppen här och driver över till Den Nya Jorden och en ny kropp där. En sådan färd skulle inte passa människans psyke. Det skulle även sakta ner hennes anpassning till det nya, samt negativt påverka uppfattningen om det reella av Den Nya Jorden och dess miljö. Hon skulle känna sig vilsen och osäker på hur reellt allt är i Värld 2. Folk kan, efter en sådan färd, uppfatta allt som en dröm, eller få känslan av att de dött. Då skulle det bli svårt att bli fysiskt aktiv och effektivt reell igen, på Den Nya Jorden, i sin nya kropp och i sitt nya liv. Istället bör övergången ske på annat sätt.

I den gamla versionen skulle Den Nya Jorden ”krympa” lite och den gamla Jorden expandera sig lite. Detta med en ”krympning” går inte längre för Den Nya Jorden. Detta eftersom den planeten numera i större grad är bebodd, än den var förut.

En annan variant vore att de som förstått och nått ett ”högre tänk” kunde höja sig, och liksom poppa över. Men det vore orättvist och splittrande i familjeförhållanden, samt ensamt i ett parförhållande om bara den ena försvann. Dessutom skulle det säkert ta hundra år att få alla att fatta. Nej, det bästa är om vi förbereds inombords. Att alla våra jag, Högre Jag, hjälps åt att ”putta” på. Sedan exakt i vilken vinkel eller hur Den Nya Jorden står vid övergången är ointressant, bara alla hänger med på en gång.

Om man blir väl medveten om något, hör eller känner detta inom sig, eller tror på något tillräckligt starkt, så blir detta likt en drift hos ett djur. Och kanske är det så, att vi måste vända oss till den lägsta driften inom oss, som djur, för att vi skall nå det högre. Alltihopa vänligt ”styrt” av det absolut högsta av oss, existerande någon annanstans än här. För helt klart behöver vi hjälp. Denna uppgång kan inte längre bara ske naturligt. Den chansen är missad. Men deppa inte för det. Faktiskt är det trevligare med hjälp, och gulligare. Fluffiga änglar och plingelingande ljusvarelser är att föredra. Lite skämtsamt beskrivet kanske, men jag har själv varit med och hjälpt till på andra platser, så jag vet hur det går till. Vi kan ha en supertrevlig uppgång till Värld 2, och det ser trevligare ut och verkar angenämare än Jorden gör just nu. Jag vet, som sagt, bara inte hur det exakt kommer att bli, med var Jorden står, kontra Den Nya Jorden.

Under en tid har Den Nya Jorden känts avsides och på distans, vilket är en illusion. Men innan vår övergång kommer den att ”kännas” närmare, än den ”känns” idag. Vår fysiska möjlighet att se Den Nya Jorden, med våra ögon dröjer in i sista sekunden. Däremot kommer vårt solsystem att verka alltmer förvrängt och annorlunda. Alla planeter i vårt solsystem, utom Jorden, har redan gått upp i den högre dimensionen. De har fött in sig själva i sin nya form på ”andra sidan”, i Värld 2. Jorden har inte mycket kvar av själen, eller anden, av Moder Jord i denna dimension. Hon har istället gjort sig väl hemmastadd, med de flesta av sina själsprocent och andeprocent i Värld 2 kroppen, som Den Nya Jorden.

Solen, Fader Sol, har inte heller mycket kvar av själen, eller anden, i denna vår dimension. Solens själ alternerar däremot emellan dimensionerna, vilket är lite mer påtagligt förnimbart andligen. Detta måste den, annars dör vi och allting annat ut här. I Värld 2 lyser Fader Sol som en större vitvarmare stjärna.

Den Andliga Evolutionen är kopplad till Jorden. Det finns alltså folk i Värld 1, på andra planeter längre bort, som inte ännu är på väg upp till Värld 2. Det finns dock en större Gemensam Evolution som inkluderar alla i Universum. Dessutom finns något ännu större som inkluderar hela Skapelsens alla världar och nivåer, samt även en för alla skapelser.

Så vad skall hända och vad kan vi göra? Vad vi än gör så är det viktigt! Alla böner, drömmar, goda tankar, idéer och all healing behövs. Allt handlande i rätt riktning gör skillnad. Det är därför viktigt att NET 10 och Kurs 5 blir av snart. Med ett utökat medvetande och en större förståelse, samt speciella kunskaper och helt nya färdigheter, kan vi alla hjälpa till ännu mer. Jag och alla andra kontaktpersoner, samt länkpersoner, arbetar på för att se till att när alla väl får resa ut, så skall det gå så smidigt och fort som möjligt.

Vi försöker nu även att ge ut så mycket information som vi bara kan. Men vi kan inte ge mer än vi själva får. Så detta är slutet på detta informationsbrev.      Kram Channie


TIP!
To get any benefit from this newsletter, I recommend you to take any of the classes that are available.They also give you the opportunity to assist in the transition to the New Earth.

March Continuation Update

The New Earth

 

Many are wondering why the last “letter” ended with an explanation about percentages of physicality among Extraterrestrials compared to ourselves. I did that because I wanted to plant a seed for this Continuation. We humans here on Earth are on our way up through our Spiritual Evolutionary step. We are on our way up to a higher frequency of our own bodies and a new step into a new dimension where the New Earth is awaiting us; a higher dimension with a more fine-tuned frequency and vibration and a totality of everything compared to this, our world here and now. That is easy to understand.

 

But the next part might be a little bit more difficult to get a grip on. Because when we now actually are raising up our frequency, we are also actually lowering our physicality percentage for ourselves in the middle of that process. Everything seems 100% real for every one of us. This is even though we are no longer 100% physical. For other individuals and observers in the World 1, we are going to, by our rising in frequency, seem to be less physical in our appearance and more vague and diffused in the way of looking at us in a percentage way, describing us here. When it is about small differentials it is hardly noticeable. But before we actually step over to the New Earth, the differentials will be very much more substantial for others who are watching or seeing us in World 1.

 

All this should have happened many years ago and then very quickly. It was meant to be that we shouldn’t have stood here now and been battling the wind blowing on us, in our faces. No, we should have sailed on a good wind. A wind blowing in the right direction, and with a good flow. But that is how life is. Sometimes the wind is changing and then there has to be a good captain taking the role and showing the right way so everyone can get safely into harbor.

 

As I have said before, we temporarily even lowered our own frequencies and vibrations on Earth. Most of the people didn’t feel good. And what really happened was that we became more than 100%.  Let’s say 110%. Our bodies and our whole lives then became very difficult and slow.

 

The animals, though, and our surroundings and our food were still 100% physical and that led to that we had difficulties in providing ourselves with the nutrition we needed. So people also were feeling bad because of that. But the trend of that has now changed in the right direction. And we are lucky and are going in the right direction again.

 

If we right now were to count ourselves into a table of physical percentages, we are actually laying underneath 100% and that is very good! But in another kind of a table of how real we are appearing in percentages, then we are always 100%. This is because a person in a specific reality is only just as real as his or her surroundings and everything within it. It is only prayer, dreams, and wishes that can form the thought, idea and making of something outside of a real existence.

 

So how will it be with the New Earth and us going up to a higher dimension World 2? Will everything be as it is described in the NET classes? The answer is No. Too long of a time has passed for it to function by the calculations that were previously done by the Extraterrestrials. It is no longer obvious that it would be that the old Earth is going to place itself inside of the bigger New Earth, to let us pass over with everything. So how will we then go over to the New Earth? Must we die?No! That’s not the answer. This is a living Spiritual Evolution.

 

It could have been done with Angels’ help as something called “drifting souls.” But everyone out there said that was too frightening and too messy for humans. So now that is only left as an emergency situation. By “drifting souls” it means that we are letting go of our physical body here and drifting over to the New Earth and into the new body there.  But this wouldn’t be fitting the human psychological profile and not her adapting and her realization and experience of the reality of the New Earth environment after such a drift. The human would feel lost and unsure about how real everything is in World 2. People could then experience it as a dream, or have the feeling that they have died, and then there could be a difficulty in physically becoming active and officially being active as real on the New Earth in the new body and in their new life. Instead, the passing over should be in a different way. In the old version the New Earth should shrink a little and become smaller and the old Earth should expand a little bit and become bigger. This shrinking is not possible anymore for the New Earth. The reason why is because the New Earth planet is now much more inhabited than before.

Another way of it could be to let all the people who have understood and have established a higher thinking could move over. But that would be unfair   and it could split up family relations. That would also include couples; when one of them disappears and not the other. And, furthermore, it would probably take about 100 years for everyone to understand.

 

No, the best way of doing it is to prepare ourselves within. That all of our Higher Selves would help and would push us forward and into understanding. And then which angle and how the New Earth will stand when we go over is not relevant. What we could say is that everyone is going over at the same time. If people become aware of something, hear or feel it within or believe in something strong enough, then it could be like a drift like within an animal. And maybe it is so, that we have to turn ourselves to the lowest drift within ourselves, as animals, for us to reach the highest things. Everything calmly and friendly handled from the Absolute Highest of ourselves, somewhere else than here.

 

It is totally obvious that we need help because this step in going up is happening too late to be totally natural. That chance we have already missed.

But don’t be depressed over that. It is actually more pleasant to get help and also cuter. Fluffy Angels and tingly Light Beings is preferred. A little joke, maybe, in the description. But I have, myself, been helping other places, so I know how it is done. We will have a super enjoyable transformation to World 2, which is now looking nicer and more pleasant than this Earth is right now.

 

I don’t know exactly how it will be, how our Earth would stand or how the New Earth would stand at the moment when things happen. For a while now the New Earth has felt that it is on the side and on a distance. But that is an illusion. But before our going over, it will be that we feel it closer than the feeling is today. Our physical possibility to see the New Earth with our eyes will last until the last second before we pass over to the New Earth, although our solar system, on the other hand, will seem more and more distorted and different. All the planets in our solar system, except Earth, have already gone up to the Higher dimension. They have born themselves into their new shapes on the other side, in World 2.

 

Mother Earth has not much of Her Soul left or Her Spirit left in this dimension. She has, instead, made Herself comfortable with the most part of Her Soul and Spirit, percentage wise, in the World 2 body of the New Earth.

Father Sun hasn’t got much left of the Soul or Spirit, either, in our dimension, although the sun’s Soul alternates between dimensions, which is very much noticeable in a Spiritual way. It must be doing that or we, and everything here, would die. In World 2, Father Sun is glowing bigger and much whitewarmer as a Star.

 

The Spiritual Evolution is connected to Earth. There are other people in World 1, on planets further away that have not yet gone up to World 2. Though it exists a bigger, joint Evolution that includes everyone in the Universe. And furthermore there is an even bigger one including the whole Creation with all of its worlds and levels. And even one for all the Creations.

 

So what’s going to happen? And what are we going to do?

Whatever you are doing is important. All the prayers, dreams, good thoughts, ideas and all the healing are needed. Everything that is worked with to send things in the right direction makes a difference. That is why it is so important that the NET 10 and Level 5 Universal White Time Healing classes are happening soon. With an extended consciousness and a bigger understanding and special Knowledges and new possibilities, we all can help even more.


Myself and many contact and link persons are working to see that everything is going to be smooth enough when everyone can travel out again. We are also trying to give as much information as we can. But we cannot give you more than we have ourselves. So this is the end of this information for now.

Hugs,
Cannie

 

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me