Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.


TIPS!
För att få någon behållning av detta Nyhetsbrev rekommenderar jag dig
att gå någon av de kurser som finns tillgängliga. De ger dig också möjlighet att hjälpa till inför övergången till Den Nya Jorden.Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


Uppdatering Jorden 12 maj 2008

Från Channie


Sedan det senaste brevet har en massa saker hänt. Det har varit 100.000-tals av dimensionsskepp som har kommit till Jorden för att försöka balansera Jorden och alla linjer. Men eftersom dimensionsskeppen inte är fysiska och nästan aldrig någonsin landar på ytan, kan de inte ta in dimensionsenergierna så bra som det skulle givits med fysiska skepp som landar på ytan.

Sedan det senaste brevet har det varit en hel del små fysiska skepp som har kommit. Och det finns 1000-tals av dem som faktiskt har landat på krysspunkter (crosspoints) och speciella platser i naturen som ansluter de olika typerna av jordlinjer, currylinjer och andra linjer.

Jag har nu, inte så länge sedan, förstått lite mer av hur de fungerar. I början hade jag inte riktigt helt rätt information. Jag har nu förstått hur de fungerar och vad de gör. Vanligtvis när man nämner krysspunkter, talar man om platser
inom 6-punktssystemet, den manliga, den kvinnliga och mittpunkten inom ett 6-punktssystem anses vara krysspunkter.

Landningarna med obemannade små fysiska skepp, som har inträffat, har varit utanför 6-punktssystemen. Hittills har det inte skett några landningar inuti något av 6-punktssytemen, eftersom det arbete som de små skeppen utför är att förstärka 6-punktssystemet så att tunnleln kan nå ut i rymden och ansluta till en tunnel utanför. Eftersom vi befinner oss i en ficka av energin inom en annan typ av kvalitet än vi brukar vara, är förbindelsepunkten med 6-punktssystemet i universum och den på Jorden är lite sned. Nästan som känslan när du tittar ner i vatten och du tror att något under vattnet glider åt sidan. Så det betyder att det är lite av en skillnad med punkterna när man ska
flyga och komma in i 6-punktssystemet. Det är lite annorlunda än det brukar vara. Men det är möjligt att genomföra det.

De små skeppen som flyger in, som sagt, är obemannade. Varför de är obemannade är för att, när de landar på krysspunkterna har de dimensionsenergier med sig som vi är i mycket stort behov av. De landar på krysspunkterna och de liksom pumpar in dimensionsenergi till

rutnätet och Jordlinjerna för att hjälpa Moder Jord, vår miljö, klimatet och Jordens frekvens för att försöka balansera vädret, jordbävningarna, flodvågor och andra saker som har blivit ett problem när dimensionsenergin på Jorden är låg. När dessa obemannade farkoster landar och har givit dimensionsenergin, blir det som en returvåg av energi från nätet, i ett försök att andas ut den negativa, obalanserade frekvensen. Och det övertar skeppet på dess frekvens. Det är därför som de är obemannade.

Hittills har de varit ungefär lika stora som en tennisboll, men vanligtvis är demstörre, ungefär samma form som om du lägger dina armar ut till en cirkel. Vissa skepp är som storleken på en liten buss. Dessa olika fysiska farkoster kan ses när de landar eftersom de är utanför 6-punktssystemen.

6-punktssystemen från och med idag, den 12 maj, har blivit mycket, mycket starkare. I går och i dagen innan var deras energi lite låg, innan frekvensen gick upp till en starkare frekvens. Som det är just nu kommer det till en punkt där 6-punktssystemet blir mer stabilt i sin vanligtvis starka energi.

Vi hoppas det snart kommer att vara möjligt att använda 6-punktssystem igen för den typ av landningar som behövs! Eftersom det inte skulle vara bra att sätta igång med en stor mängd landningar med farkoster som skulle göra landningar utanför 6-punktssystem och därmed visa sig. Det är därför de har väntat lite. Som vi har sagt kommer det nu till en punkt där det är mer stabila frekvenser inuti av 6-punktssystemen. Och det kommer förmodligen att ge en möjlighet för skepp att komma in, på ett mer normalt sätt, snart.
 
Spelet

Jag, Channie, har vanligen liknat livet och saker som händer runt omkring oss vid ett stort Spel som spelas och att vi alla är delar av spelet. I och med saker som har inträffat i mitten av april, har Spelet nu vunnits! Men det behöver nu slutföras på ett ödmjukt och elegant sätt.

Alla måste göra sin del i fulländandet av Spelet, på bästa sätt.

Det faktum att Spelet är vunnit är en enorm prestation! Detta kommer att innebära en helt ny möjlighet för alla att uppleva den avslutande delen på ett vackert sätt. Jag tycker att vi borde vara glada och lyckliga i våra hjärtan, eftersom även om det fortfarande inte tycks vara så bra här på Jorden, finns det fortfarande en hel del glädje för saker som kommer att hända för alla och allting, eftersom Spelet är vunnet!

Extra Stora Kramar,
Channie
 
 
TIP!
To get any benefit from this newsletter, I recommend you to take any of the classes that are available.They also give you the opportunity to assist in the transition to the New Earth.

 

Earth Update May 12, 2008

From Channie

 

Since the last letter a lot of things have happened. There have been 100’s of 1000’s of dimensional ships that have come to Earth and tried to balance Earth and the grids. But because the dimensional ships are not physical and almost never, ever land on the surface, they cannot bring in the dimensional energy as good as it would be given with physical ships that do land on the surface.

 

Since the last letter, there have been a lot of small physical ships that have come. And there are 1000’s of 1000’s of those that have actually landed on crosspoints and special points in Nature that connect the different kinds of ley lines and grids

 

I have now, not so long ago, understood a little bit more in the way of how they work. In the beginning I didn’t quite have the information totally right. I have now understood how they work and what they do. Usually when you mention crosspoints, you talk about points within the 6-point system; the male, female and the middle point within a 6-point system is considered to be crosspoints.

 

The landings with unmanned small physical ships that have occurred have been outside of 6-point systems. So far there haven’t been any landings inside of any 6-point systems because the work that the small ships are doing is to strengthen the 6-point system so its tunnel can reach out in Space and connect with a tunnel outside. Because we are in a pocket of energy within another kind of quality than we usually have been, the connecting point with the 6-point system in the Universe and the one on Earth is a little bit off. Amost like the feeling if you look down in water and you think something underneath the water is gliding to the side. So that means there is a little bit of a difference with the point of flying and getting into the 6-point system. It is a little bit different than it usually is. But it is possible to do it.

 

The small ships that are flying in, as we have said, are unmanned. Why they are unmanned is because when they land on the crosspoints, they have dimensional energy with them which we very much need. They land on the crosspoints and they sort of pump in the dimensional energy to the Grids and ley lines help Mother Earth, our environment, the climate and frequency of Earth to try to balance the weather, the earthquakes, the tsunamis, and other things that have become a problem when the dimensional energy of Earth is low. When these unmanned crafts land and have given the dimensional energy, it becomes like a backflash of energy from the grid, trying to breathe out the negative, unbalanced frequency. And that overtakes the ship in its frequency. That is why they are unmanned.

 

So far they have been about the size of a tennis ball, but usually they are bigger, about the same shape as if you were putting your arms out to a circle. Some ships are like the size of a small bus. These different physical crafts could be seen when they land because they are outside of the 6-point systems.

 

The 6-point systems as of today, May 12, have become much, much stronger. Yesterday and the day before, their energy was a little bit low, before the frequency went up to a stronger frequency. As it is right now it is getting to a point where the 6-point systems will be more stable, in their usually strong energy.

 

We are hoping it will soon be possible to use the 6-point systems again for the kind of landings that are needed! Because it wouldn’t be good to start a massive amount of landings with crafts that would be showing themselves, doing landings outside of 6-point systems. That’s why they have waited a little bit. As we have said, it is now getting to a point where there are more stable frequencies inside of the 6-point systems. And it will probably give it a possibility for ships to come in, in a more normal way, soon.

 

THE GAME

 

I, Channie, have usually referred to life and the things that happen around us as a big Game that is played and that we all are parts of the Game. By things that have occurred in the middle of April, The Game has now been won! But it now needs to be finished in a humble and graceful way. Everyone needs to do their part in the finishing of The Game, in the best of ways.

 

The fact that THE GAME is won is an enormous achievement! This will bring a whole new possibility for everyone to experience the finishing part in a beautiful way.

 

I think we should be joyful and happy in our hearts because even though things may still seem not so good, here on Earth, there is still a lot of joy for things that will be happening for everyone and everything, because The Game IS WON!!

 

Extra Big Hugs,

Channie

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me