Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.

 

Hur Lågt Kan Du Gå

av Channie

Ibland vet inte ens den mest avancerade Andliga varelse, allt. Och kanske måste den viktigaste av alla Högre Kunskaper och Sanningar, komma från en annan källa och riktning, annat än den Högre Rymd där den ursprungligen kom ifrån. Kanske lastbäraren och budbäraren av en sådan Kunskap och Sanning måste den minsta och mest obetydliga varelse, från den lägsta av världar. Och kanske är det anledningen till att någon skulle kunna hålla, bära och överföra just den typen av Högre Kunskap och Sanning.

Många gånger tittar Höga Varelser ner på oss och bryr sig om vårt välbefinnande och vår Andliga tillväxt. Där uppifrån är det lätt att ha en örns perspektiv och syn på våra liv och framtid. De vet så mycket och verkar vara så överlägsna. Men vad händer om de en dag förstod att oavsett vad de vet, kan vi här nere, både söka och finna de största och djupaste av alla Kunskaper och Sanningar. Att vi kan undervisa våra Högre Jag och bortom även den nivån, saker som de helt enkelt inte vet, eller når. Det är därför vi har klasserna om Bortom, Den Heliga Gudomliga Strukturen som är den Högsta av Kunskaper och Sanningar i Alltet.

Bortom

Bortom och Den Heliga Gudomliga Strukturen, är där Allting kom ifrån. Allt Som Finns har en början, och detta är det. Men när vi gick framåt och bort från det, vi glömde bort dess betydelse och existens. Och ju mer avancerad du blev, desto mer föll ditt minne av det in i skuggorna i det glömda landet av Sanning. Så vi följde med, glada och nöjda, även om Bortom fortsatte att kalla på oss från långt borta. Bortom, Den Heliga Gudomliga Strukturen, och all dess skönhet, kunskap och sanningar vill att vi ska vakna ur vår drömlika existens av verklighet, som vi ser det. För i Bortom ligger Sanningarna.
 

How Low Can You Go

by Channie

Sometimes even the most advanced Spiritual being, doesn't know it All. And maybe the most important of all Higher Knowledges and Truths, simply need to come from another source and direction, other than that Higher Space where it originally sprang from. Maybe the carrier and messenger of such a Knowledge and Truth need to be the smallest and most insignificant being, from the lowest of Worlds. And maybe that's the reason why that someone could hold, carry and transfer just that kind of Higher Knowledge and Truth.

Many times High Beings look down on us and care for our wellbeing and Spiritual growth. From up there, it is easy to have an eagle's perspective and view of our lives and future. They know so much and seem so superior. But what if they one day understood that no matter what they do know, we down here, can both seek and find the biggest and deepest of all Knowledges and Truths. That we can teach our Higher Selves and beyond even that level, things that they simply don't know, or reach. That's why we have the classes about The Beyond, The Holy Divine Structure which is the Highest of Knowledges and Truths in the All.

The Beyond

The Beyond or The Holy Divine Structure, is where Everything sprang from. All There Is has a beginning, and this is It. But as we went along and away from that, we forgot about its importance and existence. And the more advanced you became, the more your memory of that fell into the shadows in the forgotten land of Truth. So we tagged along, happy and content, even though The Beyond kept on calling us from far away. The Beyond, The Holy Divine Structure, and all its beauty, knowledge and truths want us to awaken from our dreamy existence of reality, as we see it. Because in The Beyond lays the Truths.

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me