Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


Vad Är Den Nya Jorden?
av Channie Cha Centara

Vad är den Nya Jorden? Tja, den Nya Jorden är något helt och hållet vackert och underbart. Och inget att vara rädd för eller inget att känna sig konstig om på något sätt. Eftersom det är ett steg för vår stora, underbara Moder Jord att vidta. Ett vackert steg till något nytt och  spännande för oss alla. Och alla de varelser som lever på Jorden kommer att vara med  oss. De kommer att följa med oss upp till den Nya Jorden, till den nya nivån. Det är en transformation och många av er redan hört talas om Jorden förvandlas till något vackert och nytt.

Men många av er har inte riktigt insett vad det är. Och med detta vill jag bara förklara för dig  hur jag ser det med de kontakter jag har och med de som jag talar med i universum.  Utomjordingarna, ljusvarelserna och änglarna och Moder Jord själv har talat om detta för mig och för många många fler. Och jag vill bara dela det med dig.

Så, den Nya Jorden! Ja, Nya Jorden är något i en annan dimension. Moder Jord har skapat med Gud och de Gudomliga Krafterna, en ny planet, en ny frekvens, en vacker plats som är större än Jorden som vi har. En underbar plats där hon måste, efter ett tag, liksom gå över till den delen av sig själv, med sin Ande och med sin Själ. Och det kommer att bli så att de två planeterna - den i en dimension (som vi kallar Nya Jorden) och den här gamla - kommer att gå igenom varandra, först mötas, röra aura mot aura och sedan - gå sedan igenom varandra mycket långsamt, och komma ut på den andra sidan. Och sedan tar Moder Jord hennes rättmätiga plats i en högre frekvens och vibration i den Nya Jorden.

Hennes Själ och Ande kommer att stanna i den Nya Jorden med oss som bor på utsidan av den Nya Jorden. Och alla växterna och djuren och vackra saker - tar vi med oss. Det kommer att vara en stor förändring och många saker kommer att hända. Och många saker kan vi inte ta med oss. Men det finns så många saker som vi kan. Och vi möts i en ny Era av Mänsklighet, allt i en totalt lycklig, underbar framtid som är just precis vad hon vill för oss att ha. Och även de Gudomliga Krafterna och allt annat vill att vi ska vara en del av detta.

Så, var är vi nu? Vad har hänt? Nå, nu i detta ögonblick i tiden har de två aurorna träffats! Den Nya Jorden har berört den gamla Jorden genom att sträcka ut med sin aura, vidröra och bara försöka, liksom, känna sig fram genom alla de lager som finns. De möts, precis som en omfamning av varandra. En beröring. Som en frekvens genom Tid och Rum, och dimensioner möts de.

I dessa underbara stunder det finns många tecken och saker som händer som kan vara lite konstiga för oss. Det vi kan se och kanske vara lite oroliga för vad det kan vara. Om du tittar upp i himlen och du ser tecken i molnen - om du ser att molnen är annorlunda än de brukade vara innan - eller om du ser att solen är vitare och ljusare än du någonsin har sett den förut - eller om du ser spiraler och gnistor i luften vid lunchtid eller mitt på dagen - detta kommer från aurornas möte. Detta kommer från den vackra beröringen mellan dimensioner.

Det kommer att ta en lång tid innan planeterna faktiskt liksom rör vid varandra och går igenom  varandra. Men innan dess finns det många, många steg av saker som de måste liksom  göra med denna beröring av auror. Och jag vill bara att du ska börja titta dig omkring. Börja se saker. Om du inte redan har sett dem, naturligtvis, börja titta runt och se om du kan se  de små, vackra förändringar som kommer med detta. Du kan se det i naturen runt blad,  träd och växter. Börja med att se kanske som ett litet guldskimmer. Inte en normal aura men mer som något nytt, något annorlunda gnistrande. Liksom gnistor av ljus som är annorlunda.

Och om du ser till dig själv kommer du att se att du faktiskt också har förändrats! Där är något som kallas chakran inom oss och de är nu fler än tidigare. Vi har tagit in fler chakran. De som var över vårt kronchakra har gått ner i vår kropp. De som låg under vårt baschakra har nått upp och berört oss i benen, vid knäna, fotlederna och under fötterna.

Så många spännande och vackra saker händer. Och mitt i allt, står vi och vi känner och vi ser. Vi är en del av det, av allt som sker. Detta är en mycket spännande tid att leva i. Och du är mitt uppe i det. Och du kan uppleva det.

Jag ber dig, om du har tid, gå ut i Naturen. Gå ut och se himlen. Se om du kan se de underbara små spiraler av ljus som är där ute på grund av aurornas beröring. Se om du kan känna och se Naturen liksom sträcka sig ut till det nya som kommer. Det är nästan som om allt sträcker sig upp, försöker nå till den Nya Jorden! Sträcker ut sina armar för att röra. Det är en vacker sak som sker och du är en del av det! Och genom att bara vara ute i Naturen, kan du verkligen känna det!

Jag ger dig en varm kram och en varm tanke. Och mycket kärlek. Och jag säger: "Jag hoppas att ni ser och förstår. Och jag hoppas att du kan känna att du är en del av detta. Och om du  inte gör det, försök ändå att öppna ditt sinne för det. Bara lite. Det behövs så lite ..."

Hej då från mig, från Channie ....
 

What Is The New Earth?
by Channie Cha Centara

What is the New Earth? Well the New Earth is something totally beautiful and wonderful. And nothing to be afraid of or nothing to feel strange about in any way. Because it is one step for our great, wonderful Mother Earth to take. A beautiful step into something new and exciting for all of us. And all of the creatures who are living on the Earth are going to be with us. They are going to come with us up to the New Earth, to the new level. It is transformation and many of you have already heard about Earth being transformed into something beautiful and new.

But many of you haven’t quite realized what it is. And by this I just want to explain for you how I see it with the contacts I have and with those who I speak with in the Universe. The Extraterrestrials, the Light Beings and the Angels, and Mother Earth herself have spoken of this to me and to many many more. And I just want to share with you.

So, the New Earth! Well the New Earth is something in a different dimension. Mother Earth has created with God and with the Divine Forces, a new planet, a new frequency, a beautiful place that is bigger than the Earth that we have. A wonderful place where She has to, after a while, sort of go over to that part Herself, with her Spirit and with her Soul. And it is going to be like the two planets – the one in one dimension (that we call the New Earth) and this old one – are going to go through each other, first meeting, touching aura to aura and then – go then go through each other very slowly, and coming out the other side. And then Mother Earth taking her rightful place in the higher frequency and vibration of The New Earth.

Her Soul and Spirit will stay in the New Earth with us being living on the outside of the New Earth. And all of the plants and animals and beautiful things – we take with us. It is going to be a big change and many things are going to happen. And many things we can’t take with us. But there are so many things that we can. And we are meeting in a new Era of Mankind, of everything, in a total blissful, wonderful future that is just exactly what She wants for us to have. And also the Divine Forces and everything else wants us to be a part of this.

So, where are we now? What has happened? Well, now in this moment of time the two auras have met! The New Earth has touched the Old Earth with its aura reaching out, touching and just trying to, sort of, feel their way through all the layers that are. They are meeting, just as an embracing of each other. A touching. A frequency through Time and Space, and dimensions they meet.

In these wonderful moments there are a lot of signs and things that are happening that could be a little strange for us. That we could see and maybe be a little worried about what it could be. If you look up into the sky and you see signs in the clouds – if you see the clouds being different then they usually were before – or if you see the Sun being whiter and brighter than you have ever seen it before – or if you see spirals and sparks within the sky at noon or in the mid day, -- this comes from the auras meeting. This comes from the beautiful touch between dimensions.

It will be a long time before actually the planets sort of touch each other and go through each other. But before that, there are many, many steps of things that they have to sort of do, with this touching of auras. And I just want you to start looking around. Start seeing things. If you already haven’t seen it, of course, start to look around and see if you can see the small, beautiful changes that come with this. You can see it in Nature around leaves, trees, and plants. Start to see maybe like a little gold shimmer. Not a normal aura but more like something new, something different sparking. Like sparks of light that are different.

And if you see to yourself you will see that you yourself actually have also changed! There is something called chakras within us and those are now more than they were before. We have taken in more chakras. Those that were above our crown chakra have gone down within our body. Those that were below our base chakra have reached up and touched us in the legs, by the knee, ankles, and under the feet.

So many exciting, beautiful things are happening. And in the middle of everything, we stand and we feel and we see. We are part of it, of everything happening. This is a very exciting time to live in. And you are in the middle of it. And you can experience it.

I ask you, if you have time, go out in Nature. Go out and see the sky. See if you can see the wonderful, small spirals of light that are out there because of the touching of auras. See if you can feel and see Nature sort of reaching out for the new to come. It is almost like everything is reaching up, trying to reach to the New Earth! Stretching out its arms to touch. It is a beautiful thing taking place and you are a part of it! And by just being out there in Nature, you can really feel this!

I give you a warm hug and a warm thought. And a lot of love. And I say, “I hope you will see and understand. And I hope that you could feel that you are a part of this. And if you don’t, try anyhow to open your mind for it. Just a little bit. It takes so little…

Bye from me, from Channie….

 

 

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me