Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Wistancia.
Channie Cha Centara's (eller Channie West, som hon heter här på Jorden) riktiga kropp är inte från denna planet. Hennes arbete, som den Universella varelse hon är där ute, har fört henne hit för att hjälpa jorden i dess framsteg och förändring till Den Nya Jorden, Evolutionen samt den kommande Nya Eran. vid hennes sida är utomjordiska liv från Ljus-sidan och Kärleks-sidan, Änglar, Ärkeänglar och Ljusvarelser. Hon är väldigt mycket i samband med alla dessa världar och hennes arbete har varit med dem. Som en människa, boende i Sverige, blev hon kontaktad, när hon var fem år gammal, av fysiska varelser från en annan planet.

Channies arbete att samla människor vars syfte är att bidra till att hjälpa jorden i sin utveckling till nya energikällor, har fört henne till många platser i världen. Hon har rest över hela den här världen öppnande portaler, men har också rest till världar och platser i hennes mänskliga fysiska kropp med fysiska utomjordingar och fysiska änglar. Hon är lärare i Universella kunskaper och undervisar i många ämnen på olika områden - tekniska, vetenskapliga, andliga och också i Vit Tids Healing, ädelstenar, och allt som hänger samman med Universum. Hon lär människor hur man kan komma i kontakt med Universum, för att förstå och se saker som finns Bortom.

Hon samarbetar med forskare och uppfinnare i många länder och har gjort medicinsk forskning med läkare och professorer i Vit Tids Healing i över 6 år. Hon har skrivit tre böcker om sina livserfarenheter och kunskaperna om de olika nivåerna av existens i Universum. De är "En utomjordings Dagbok", "En Ängels Dagbok" samt "En Stjärnriddares Dagbok". Böckerna finns på flera språk. Dessa böcker är som ingen annan bok som någonsin har skrivits på den här planeten. Titlarna säger allt. Och de frekvenser och höga Ljuskunskap och kodning som finns inom böckerna, kommer att medföra förändringar och öppningar för läsaren.

Channie kontaktades när hon var 5 år av fysiska varelser från en annan planet. Hon har fortsatt hållit den kontakten i 47 år på daglig basis. Channie arbetar med Ljus-utomjordingar, änglar och ljusvarelser. Hon säger alltid, från hennes direkta erfarenhet, att de alla arbetar tillsammans i harmoni. En aspekt av hennes uppdrag med dem är att hjälpa Jorden i sin andliga utveckling som når ut över hela Universum. Genom åren, har Channie blivit utbildad i utomjordisk kunskap som till exempel: vetenskap, teknik, kemi och språk, för att nämna några. Hon talar nu mer än 36 olika språk från olika planeter. Hon har arbetat med och bidrar till att inspirera forskare och uppfinnare inom deras områden.

Channie äger sin egen rymdfarkost och samlar objekt från olika planeter för att dela ut. Hon påpekar att vi enkelt kan mäta och förstå utomjordiska resor. Hon är huvudlärare för Vit Tids Healing i Sverige och undervisar både olika nivåer av lärare samt elever, i många olika klasser, såsom Universell Vit Tids Healing, Sten- & Mineralhealing, NET, Bortom, Board of Knowledge, Meditations-, Aura- och Färgkurser m.m. Hon arbetar i många rymder och på många plan för utvecklingen av den befintliga Jorden in till en ny Jord. Hon är en samverkan, en bro, en röst och en länk mellan dimensioner. De gåvor och kunskapen som hon för med sig är avgörande för att förändra medvetandet och lyftet till en högre dimensionell kvalitet.

Channies uppgifter kommer från direkta reseerfarenheter i det fysiska och hennes vänskap, fysiskt, med andra dimensionella varelser. Ibland har människor inte kunnat förstå att hon talar om fysiska möten på fysiskt sätt. Av detta och många andra skäl, har hennes närvaro i våra liv öppnat många dörrar för insikter och erbjudit oss en titt på de oändliga möjligheter som finns för Livet i vårt Universum.
 
Wistancia (genom Betina)
 
NYHET! Jag säljer nu även "En Stjärnriddares Dagbok"! Du kan se mer på min andra hemsida; www.BetinasHealing.se
 

Channie C. Centara’s main body is not from this planet. Her work, as the Universal being she is out there, has brought her here to help Earth in its progress and transformation into the New Earth, the evolution and the coming of a New Era. By her side are Extra-terrestrials from the Light side and the Love side, Angels, Archangels, and Light Beings. She is very much connected with all of these realms and her work has been with them. As a human, living in Sweden, she was contacted when she was five years old by physical beings from another planet.

Channie’s work of gathering people together whose purpose is to help Earth in its progression into the New Energies, has brought her to many places in the world. She has traveled all over this world opening portals, but has also traveled to worlds and places in her human physical body with physical Extra-terrestrials and physical angels. She is a teacher in Universal knowledge's, teaching many things in different areas – technological, scientific, spiritual and also in White Time Healing, gemstones, and everything connected with the Universe. She teaches humans how to get in contact with the Universe, in order to understand and see things that are beyond.

She works with scientists and inventors in many countries and has done medical research with doctors and professors in White Time Healing for over 6 years. She has authored threeo books - about her life encounters and the knowledge's of the different levels of existence within the Universe. They are My E.T.Diary, My Angel Diary and the third book which has not come out in English yet. The English translation of the first two books is available. These books are like no other books that has ever been written on this planet. The titles says it all. And the frequencies and high Light knowledge and encodements contained within them, will bring shifts and openings to a reader.

Channie was contacted when she was 5 years old by physical beings from another planet. She has continued that contact for 43 years on a daily basis. Channie works with the Light Extra-Terrestrials, Angels and Light Beings. She always says, from her direct experience, that they all work together in harmony. One aspect of her mission with them is to help Earth in its spiritual evolution that reaches out through the Whole Universe. Through the years, Channie has been educated in Extraterrestrial knowledge's such as: Science, Technologies, Chemistry, and Languages, to name a few. She now speaks over 36 different languages from different planets. She has been working with and helping to inspire scientists and inventors in their fields.

Channie owns her own spacecrafts and collects items from different planets to share. She points out that we can easily measure and understand Extraterrestrial travels. She is the principal teacher of White Time Healing in Sweden and teaches both different levels of tachers, and students in many diverse classes, like Universal White Time Healing, Stone- & Mineralhealing, NET, Beyond, Board of Knowledge, Meditation-, Aura- and Color classes etc. She works in many capacities and on many levels for the evolution of Present Earth into New Earth. She is a liaison, a bridge, a voice and an intermediary between dimensions. The gifts and knowledge that she brings are instrumental in changing consciousness and lifting to a higher dimensional quality.

Channie's information comes from direct traveling experiences in the physical and her friendships, physically, with other dimensional beings. Sometimes people’s minds have not been able to understand that she is speaking of physical encounters in physical ways. For this and many reasons, her presence in our lifes has opened up many doors to perception and offered us a look at the infinite possibilities that exist for Life in our Universe.

Wistancia (through Betina)

NEWS! I now have the third book "En Stjärnriddares Dagbok" (in Swedish) for order on my other website; www.BetinasHealing.se

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me