Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

 
Betina Brandes

Denna resa började med att jag blev intresserad av ”Det okända”, efter tv-programmet med samma namn. Och på en och samma dag såg jag "händerna",från Michelangelo's målning, på 3 olika ställen, de visade sig på 3 olika vis.Och jag tänkte genast "det måste betyda någonting". Från den dagen sökte jag information om "andra sidan" samt om vår historia i böcker, på Internet och hos medium. Detta ledde mig till Channie. Jag förstod mycket snabbt att detta var min kommande väg, så jag började gå kurser i Universell Vit Tids Healing och allt som fanns runt det. Och jag fann att jag var på väg hem!

 

Vad jag gjort hittills för min egen andliga utveckling:

 

Kurser:

UVTH - Universell Vit Tids Healing 1-4

NET - New Earth Teacher 1-9

Bortom - Läran om hur Allting blev till 1-5

Universal Knowledge 1-10
Reconnective Healing level I/II

The Reconnection level III
Lär dig kanalisera 1
Mediumkurs 1-4

HDM - Höj Din Medvetandenivå I-III

Leva med Änglar och Englahealing 1

Möt Dig Själv

Givare för The Board of Knowledge 1-4

Lärare för Bortom 1-2
Oneness Awakening / Deekshagivare I

RV - Remote Viewing

Bortom Healing

Lärare för Universell Vit Tids Healing 1

Lärare för Universell Vit Tids Healing för barn

Initierinar, öppningar & annat:
UVTHealing
Bortom workshop
UVTH Öppning 20.000 steg+
Reconnective Healing
Personlig Reconnection
Solfeggio frekvenser 6
DNA-144 aktivering
AtlasProfilax
Oneness Blessing / Deeksha
Board of Knowledge 1-4
Uppgradering Lärare 2 för NET
Munay-Ki 1-7
Energisten
Howard Wills Böner & Affirmationer
Niklas Life Teachings
Uppgradering x5 Givare för The Board of Knowledge 1-2
Programmerat Boardvatten
Silverflamman
Vattenfasta x3
The "Blessing"
Den "Nya-Initieringen" för UVTH


Jag har tagit emot väldigt många olika kunskaper och öppningar, vilket jag är oändligt tacksam för. Och tillsammans med min kärlek till mitt healingarbete inser jag att jag har någonting unikt att erbjuda andra människor. Dock är jag inte färdigutbildad. Jag går nya kurser så snart jag finner de som passar mig. Och för varje kurs känner jag att jag kommer närmare mitt mål!

Klicka dig vidare till

BETINAS HEALING

för mer information om Universell Vit Tids Healing och mycket annat!


Betina Brandes

This journey started when I became interested in the topic, "The unknown", after the television program with the same name. And in one day I saw "the hands", from Michelangelo's painting, on 3 different places, they appeared in 3 different ways. And I immediately thought "it must mean something." From that day I sought information about the "other side" and about our history in books, the internet and from mediums. This led me to Channie. I understood very quickly that this was my coming path, so I started to take courses in Universal White Time Healing and all that was around that. And I found that I was coming home!
 

What I've done so far for my own spiritual development:
 

Classes:

UWTH - Universal White Time Healing 1-4

NET - New Earth Teacher 1-9

Beyond - Teachings of how Everything came to Be 1-5

Universal Knowledge 1-10
Reconnective Healing level I/II

The Reconnection level III
Learn how to channel 1
Medium Classes 1-4

Raise your level of consiousness I-III

Live with Angels 1

Meet Your Self

Giver of The Board of Knowledge 1-4

Teacher for Beyond 1-2
Oneness Awakening / Deeksha Giver I

RV - Remote Viewing

Beyond Healing

Teacher for Universal White Time Healing 1

Teacher for Universal White Time Healing for children

Initiations, openings & other:
UWTHealing
Beyond workshop
UWTH Opening 20.000 step+
Reconnective Healing
Personal Reconnection
Solfeggio frequencies 6
DNA-144 activating
Oneness Blessing / Deeksha
AtlasProfilax
Board of Knowledge 1-4
Upgrade Teacher 2 for NET
Munay Ki 1-7
Energy Stone
Howard Wills Prayers & Affirmations
Niklas's Life Teachings
Upgrade x5 Giver of The Board of Knowledge 1-2
Programmed Board Water
Silver Flame
Water Fasting x3
The "Blessing"
The "New-Initiation" for UWTH


I have received so much knowledge and openings, which I am eternally grateful for. And this knowledge together with my love for my healing work, I realize that I have something unique to offer other people. However, I am not finished learning. The coming six months, I have scheduled ten additional classes. And for every class I feel I am closer to my self!


Click here:
 
 
for more information on Universal White Time Healing and much more!

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me