Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text
.


TIPS!
För att få någon behållning av detta Nyhetsbrev rekommenderar jag dig
att gå någon av de kurser som finns tillgängliga. De ger dig också möjlighet att hjälpa till inför övergången till Den Nya Jorden.

OBS! Detta brev är det sista "allmänna" Nyhetsbrevet. När ytterligare brev för allmänheten når mig, lägger jag genast ut det här!Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


Det går framåt

Brev # 3 2009

Det känns som saker och ting verkligen går framåt nu. Slutligen vill jag gärna berätta. Jag har nyligen talat med en vän som arbetar i en av "Safe Houses" som utomjordingar har på jorden. Hon har börjat arbeta där igen, efter år av att bortavaro. Safe Houses har stått tomma sedan juli 2006, tror jag det var, om jag inte minns fel naturligtvis. Hon är välkommen, men vi är inte riktigt öppet inbjudna ännu. Först skickade de ner och tillbaka utomjordingar till Jorden och Safe Houses. Sedan inbjöd de Jordisk servicepersonal att komma tillbaka. Och det händer just nu på Jorden. Personalen har uttryckt att de har mycket att göra. Min kontakt har börjat arbeta på heltid, något som aldrig har gjorts förut.

Personalen tar sig an sina dagliga arbetsuppgifter och många nya former av arbeten. När de är helt installerade, är det vår tur. "Vi" betyder kontakt- och länkpersoner kommer att ha en möjlighet att komma in. Så snart vi är inne, kan vi förnya våra uppgifter och också börja planera. Alla hoppas vi att det betyder att vi har full tillgång till landningstider och mycket mer. Eftersom det är då vi kan börja resa ut. Ja, det är så det har varit planerat.

Efter denna enorma utmaning att sätta tillbaka alla utomjordingar, tror jag knappast att de kan åka tillbaka ut igen. Så nu måste det hända! Vår Andliga Evolutions förståelse och den Nya Jorden - här kommer vi!

All planering har denna gång gjorts mycket noggrant. Min kontakt i husen har sagt att hon aldrig har sett något liknande förut. Hon har arbetat för utomjordingar i totalt 32 år. Det är också en annan typ av känsla i husen idag. Det verkar vara så att utomjordingar sluter samman mentalt över hela Jorden. De har kontakt med ett rutnät av psykisk kraft för att stärka och hjälpa Moder Jord i hennes process.

Allt detta är gjort, så det blir smidigare när allting börjar och alla åker ut och så vidare. Och vi kommer att vara många som åker ut. Det är många som åker ut på nivå 5 klasser och Net 10 och så vidare.

Herre gud! Enligt mina källor i husen kommer det att bli väldigt många människor som måste åka ut. Sammanlagt kommer det att bli 6 miljoner världen över. Själv trodde jag inte tror att detta var möjligt. Så jag började räkna baklänges runt mig bara.

Hur många klasser av Universell Vit Tids Healing Nivå 4 studenter har jag utbildat? Hur många lärare i nivå 4 har jag utbildat? Hur många Nivå 4 lärare vet jag om i världen? Hur många NET 9 deltagare har jag haft? Hur många klasser kan de deltagare ha haft själva? Hur många kan de ha utbildat själva, såsom vänner? Och hur många av dessa vänner har lärt människor i nästa steg, och så vidare?

Mycket snabbt, jag kom upp till tusentals människor i världen, bara omkring mig, som en person. Och hur många fler Nivå 4 lärare och kontaktpersoner och länk personer är det verkligen i världen, utom de som jag känner? Och varenda en av dem tänkte förmodligen samma sak när de hörde den stora mängd människor som kommer att åka ut. 6 miljoner! Wow!

Min kontakt i huset sade också att hon läst igenom material om Jorden och när hon gjorde det, hade hon känslan att Moder Jord inte ville att vi ska lämna Henne innan i utomjordiska resor och med vårt medvetande eller med mer aktiva former av Själsresor. Kanske har det därför varit långsamt och svårt för vissa av oss att ha ett kristallklart minne av nattens resor, etc. Hon sa att för varje dag som går, stärks Jorden och, genom det, kan vi tydligt se att vi inte behöver lägga så mycket energi på att mänskliga partikelfysiken som det var sagt och planerat innan.

Jag skrek högt. Det sista hon sa var med glädje och hon var, naturligtvis förundrad över min reaktion. Jag sade till henne: "Du menar inte att de kommer att vänta med att resa tills allt är normalt igen? Jag vill komma ut Nu!"

Hon berättade då att jag hade fel. Det betyder inte i fall vi behöver arbeta på en partiklnivå eller inte för en fortsättning och jag var lättad över att höra detta eftersom jag längtar efter att komma ut nu. Några av er har förmodligen känt att det är något konstigt med markenergi, ändå. Det är därför utomjordingar arbetar med ett rutnät av energi för Moder Jords välbefinnande.

Om du vill kan du ansluta tillsammans med dem och nätet. Om du vill att göra det, gör du det så här:

Tänk att du ser Moder Jord på ett avstånd i rymden närma sig som NASA: s vackra rymdbilder av den solbelysta delen av Jorden.

Tänk att du skapar ett Gyllene Nät där perfekta kvadrater fortfarande visar Jordytan nedanför. Nätet, har garn eller linjer som är breda och vibrerande. Guldfärgen pulserar som om den lever.

Låt nu långsamt nätet sjunka ner mot ytan tills du får en kontakt på rätt våglängd för utomjordingarna. Det är nästan som om du hör eller upplever dem. Nätet kommer aldrig i kontakt med marken.

Skapa nu i varje Cross-punkt, mycket spröda vertikala linjer som når Jordens yta. Försök att se det röra topografin med berg och dalar. Försök att se det anpassa sig till terrängen av berg och dalar. Och tänk samma sak om under vattenytan.

Nu, titta igen från utsidan, i rymden. Och titta på dina skimrande nätverk av energier. Vänd sedan ögonen mot Galaxens mitt och Ljus. Tänk att du lånar strålar of Ljus därifrån. Detta kommer då att skapas i den övre delen av krysspunkterna i nätet där linjerna möts. Nu blir nätverket av energi Vitt i färgen.

Försök att hålla fast vid denna typ av känsla och tanke, så länge du kan. Varje steg i denna meditation hjälper dig och allt som är här på Jorden.

Lycka till med det! Och jag kommer snart att återkomma med mer information.

Kram,

Channie

 

TIP!
To get any benefit from this newsletter, I recommend you to take any of the classes that are available.They also give you the opportunity to assist in the transition to the New Earth.

NOTE! This letter is the last "public" newsletter. Whenever a letter to the public reaches me, I will immediately put it out here!

It Goes Forward

Letter #3 2009

It feels like things are really moving forward now. Finally, I want to gladly express. I recently talked with a friend who works in one of the Safe Houses that Extraterrestrials have on Earth. She has started working there, again, after years of being gone. The Safe Houses have been standing empty since I think it was July 2006, if I don’t remember it wrong, of course. She is welcomed, but we are not really openly invited yet. First they sent down and back the Extraterrestrials to Earth and the Safe Houses. Then they invited the Earthy service personnel to come back. And that is happening right now on Earth. The personnel have expressed that they have a lot to do. My contact   has started to work full time; something that has never been done before.   The personnel take on their daily duties and many new forms of work. When they are fully installed, it is our turn. “We” means the contact and link persons will then have a possibility to enter. As soon as we are inside, we can renew our duties and also start planning. All of us hope that that means that we have full access to landing times and much more. Because it is then that we could start traveling out. Well, yeah, that is how it has been planned.

 

After this enormous challenge to put back all the Extraterrestrials, I hardly think that they can back out again. So now, it has to happen! Our Spiritual Evolution’s understandings and the New Earth – here we come!!!

 

All the planning has this time been done very carefully. My contact in the houses has said she has never seen anything like this before. She has worked for the Extraterrestrials in a total of 32 years. It is also another kind of a feeling in the houses nowadays. It seems to be that the Extraterrestrials are hooking up together mentally all over the Earth. They are connecting with a grid of mental force for strengthening and helping Mother Earth in Her process.

 

Everything of that is done, so it will be smoother when everything starts and everyone is going out and so on. And we will be many who are going out. There are many who are going out for Level 5 classes and Net 10 and so on. Oh, my gosh! By my source in the houses, it will be very many people that have to go out. In all, it will be 6 million the world over. Myself, I didn’t think this was possible. So I started counting backwards around myself only.

How many classes of Universal White Time Healing Level 4 students have I trained? How many teachers of Level 4 have I trained? How many Level 4 teachers do I know in the world? How many NET 9 participants have I had? How many classes could those participants have by themselves? How many could they have educated themselves, like friends? And how many of those friends have taught people in the next step, and so on?

 

Very fast, I came up to thousands of people in the world, only around me, as one person. And how many more Level 4 teachers and contact persons and link persons are there really in the world, except those that I know myself?  And every one of those people will probably think the same thing when they heard the big amount of people who will be going out. 6 Million! Wow!

 

My contact in the house also said she read through the material about Earth and when she did, she was feeling like Mother Earth didn’t want us to leave Her before in Extraterrestrials travel and with our consciousnesses or with more active forms of Soul travel. Maybe, therefore, it has been kind of slow and difficult for some of us to have a crystal memory of the night’s travels, etc. She said that for every day that goes, Earth is strengthened and, by that, it could be clearly seen that we don’t need to put as much energy in to the human particle physicality as it was said and planned before.

 

I then screamed aloud. The last thing she said was with joy and she was, of course, wondering about my reaction. I said to her, “You don’t mean that they will wait with the travel until everything is normal again? I want to get out Now!”

 

She then told me that I was wrong. It doesn’t mean if we need to work on a particle level or not for the continuation and I was relieved to hear this because I am longing to get out right now.

 

Some of you have probably felt that there is something strange with the ground energies, though. It is, therefore, that the Extraterrestrials are working with a grid of energy for Mother Earth’s well-being.

 

If you want to, you can connect together with them and the grid. If you want to do that, you do it like this:

 

Think that you see Mother Earth on a distance in Space come closer like NASA’s beautiful space pictures of the Sun illuminating part of Earth.

 

Think that you create a Golden Grid or Net, where perfect squares are still showing the Earth’s surface below. The Grid, or Net, has yarn or lines that are wide and vibrating. The Gold color is pulsating like it is alive.

 

Now, slowly let the Grid or Net down towards the surface until you get a contact on the right wave length for the Extraterrestrials. It is almost like you will hear or experience them. The Net will never touch the ground.

 

Now create in every Cross-point, very delicate vertical lines that reach the surface of the Earth. Try to see it touch the topographywith mountains and valleys. Try to see it adapt to the topography of the mountains and valleys. And think the same about underneath the water surface.

 

Now, look again from the outside, in Space. And look at your shimmering network of energies. Then turn your eyes toward the Galaxy’s middle and Light. Think that you are borrowing beams of Light from there. This will then be created in the upper part of the Cross-points in the network where the lines meet. Now the network of energies will turn White in the color.

 

Try to stick with this kind of a feeling and thought, as long as you can. Every step of this Meditation will help you and everything that is here on Earth.

 

Good luck with that! And I will soon return with more information.

 

Hugs,

Channie

 

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me