Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

Nyhetsbrev
April 2008
Newsletter

Nyhetsbrev
Maj 2008
Newsletter

Nyhetsbrev
Juli 2008
Newsletter

Nyhetsbrev
Feb 2009
Newsletter

Nyhetsbrev
Mars 2009
Newsletter

Nyhetsbrev
April 2009
Newsletter

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.


TIPS!
För att få någon behållning av detta Nyhetsbrev rekommenderar jag dig
att gå någon av de kurser som finns tillgängliga. De ger dig också möjlighet att hjälpa till inför övergången till Den Nya Jorden.


Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.Jorden är knuten!


Skapelserna [av olika färger] är som runda stenar uppstaplade. Skapelsernas stapling är som om du borrar ett hål och lägga en sträng av tråd igenom. De har staplas och kommer smälta samman och bli en frekvens för att bli ett vinnande Spel. Knuten i slutändan är Jorden. Den Blå Skapelsen [där vi lever med vårt Universum] är den sista i stapeln. Så, vi som människor på Jorden bär Kuten.

För att ha en dimension behöver du en särskild Kärna. Denna Kärna kommer från Bortom och utgör mitten av en planet och planeten kan producera dimensioner runt om den. Dimensioner kan vara inuti en planet och utanför en planet. Som ringar på en lök.
 
Den Nya Jorden är stor.

Vårt universum är enormt stort.

En galax kan ha 400 miljoner planeter. 200 miljoner till 400 miljoner kan ha liv på dem och vara viktiga. Vi kan se 150-200 miljoner galaxer och varje galax har så många bebodda. 2 till 6 till 10 miljarder på vardera planet. Och det är bara här omkring. Men detta är en Skapelse [vi talar om]. 500 miljoner dimensioner finns i en galax. Sedan har vi det parallella universumet. Och vi talar om endast en Skapelse. "Den Nya Jorden" skedde inte ännu. Den Fjärde Droppen föll 200 miljoner år i förtid (Dropparna lär man sig om genom Beyond-kursen). På en sätt är våran bit en liten sak. Men vi måste gå uppåt. Om den minsta sak inte är på den rätta punkten, då kan de riktigt stora sakerna inte ske.
 

Senaste Uppdateringen

22 april 2008
 

Idag, den 22 april, vill vi ge er informationen och uppdateringarna om var vi står och var den Nya Jorden står. På senare vad som har hänt är att från en högre nivå av existens, väsen har hjälpt till att göra det möjligt för den negativa energibubbla att bli mer positiv. Dimensionsväggen har inte öppnats på rätt sätt och så vi har fångats i en bubbla. Energin inom bubblan har gjort energin tung och svår för många. Och många människor har upplevt huvudvärk, tunga känslor och tunga energien en mycket lång tid. Vi har också upplevt egendomligt väder på Jorden, av mycket onormala mönster. Vi har också upplevt att Jordlinjer och andra linjer i naturen och rutnät har ändrats och flyttats.

Just nu, det som har hänt är att varelser från de högre nivåerna har arbetat och hjälpt oss att ta bort och balansera dimensionen runt Jorden. Till att börja med var först 30% av den energin "utplanad" i sitt sätt att påverka oss. Det blev mer balanserat runt Jorden. Sedan runt vecka 16, energin i denna märkliga dimension var 65% borta, vilket innebär att förra söndagen (20april ) började dimensionsskeppen flyga på ett väldigt mjukt sätt och till att börja med, mycket få.
 
Det kommer gradvis komma fler och fler dimensionsskepp under den här veckan (vecka 17). Det kommer senast i slutet av denna vecka, göras ett försök att använda fysiska skepp igen. Till en början kommer de att använda mindre skepp och gradvis kommer det att vara större skepp också. Det är inte det att de fysiska större skeppen kan skada Jorden, men det är bättre för balansen av allting att i första hand använda dimensionsskepp och få in nya dimensionsenergier till Jorden för att balansera upp Henne till den nivå där Hon känner sig bättre.
 
Den fysiska skepp från utomjordingar som skulle kunna landa efter det, kommer ta med sig in mer specifik dimensionsenergi och manifestera den dimensionsenergin på ett mer fysiskt sätt. Så vi är mycket i behov av dem och de behöver börja flyga så snart som möjligt. Dimensionsväggen mot Nya Jorden har också börjat att lösas upp. Inom en mycket kort tid kommer det att finnas en möjlighet för jorden att vara på rätt väg för att närma sig och gå upp till och ini Eclips med den Nya Jorden.

Så vi alla väntar med starka känslor och ett stort hopp om en mycket snabb fortsättning på det som redan i april börjat med Jordens Andliga Evolution. Det kommer att finnas en möjlighet för NET 10 och Universell Vit Tids Healing kurs 5 att förhoppningsvis ske mycket snart. Allt är nästan beslutat detta vecka, i hur fortsättningen skulle vara.
 

*************************************************************
 
Den 17 april 2008 var en mycket, mycket viktig dag för Universum, Den Blå Skapelsen och Spelet, men även för Hela det befintliga Spelet, inklusive Bortom, Innan och Början. De händelserna den dagen har startat en kedjereaktion i allt existerande. Vi kommer tillbaka för att förklara vad som verkligen inträffade, i ett annat brev, eftersom det inte bör blandas in i detta särskilda dokument.

Med förhoppningar om en storartad fortsättning på vår Andliga Evolution

Channie

TIP!
To get any benefit from this newsletter, I recommend you to take any of the classes that are available.They also give you the opportunity to assist in the transition to the New Earth.

Earth is the knot!

The Creations [of different colors] are like round rocks stacking up. The Creations stacking are like if you drill a hole and put a string of thread through. They have stacked and will meld together and become one frequency to become a winning Game. The Knot in the end is Earth. The Blue Creation [where we live with our Universe] is the last one in the stack. So, we as humans on Earth carry the Knot.

To have a dimension, you need a specific Core. That Core comes from The Beyond and it makes a middle of a planet and the planet can produce dimensions around it. Dimensions can be inside a planet and outside of a planet. Like rings on an onion.

The New Earth is big.

Our Universe is enormously big.

A galaxy can have 400 million planets. 200 million to 400 million could have life on them and be important. We can see 150-200 million galaxies and each galaxy has so many inhabited. 2 to 6 to 10 billion on each planet. And that’s just around here. But this is a Creation [we are talking about]. 500 million dimensions are in a galaxy. Then there is the parallel Universe. And we are talking about just one Creation.

The New Earth didn’t happen yet. The Fourth Drop fell 200 million years ahead of time. In one way, ours is a minor thing. But we have to go up.

If the smallest thing isn’t there at the right point, then the really big things can’t happen.

 

Latest Update

April 22, 2008

 

Today, April 22, we want to bring you the information and updates on where we stand and where The New Earth stands. Lately what has happened is that from a Higher Level of Existence, Beings have helped in making it possible for the negative energy bubble to become more positive. The dimensional wall has not opened up in the right way and so we have been captured in a bubble. The energies within the bubble have made the energy heavy and difficult for many. And many people have experienced headaches, heavy feelings and heavy energy for a very long time. We have also experienced the strangeness of weather on Earth, being extremely off the normal patterns. We have also experienced that the leylines and other lines in nature and grids have changed and moved.

Right now what has happened is that the Beings from the Higher Levels have worked and helped us to take away and balance the dimension around Earth. To begin with, first 30% of that energy was leveled out in its ways of affecting us. It became more balanced around Earth. Then, by the week of April 17th, the energy of this strange dimension was 65% gone which means that last Sunday (April 20) the dimensional ships started flying in a very, very soft way and to begin with, very few. It will gradually become more and more dimensional ships during this week (the week of April 21). It will be by the end of this week to the latest, a trying of using physical ships again. To begin they will start with smaller ships and gradually there will be bigger ships also. It is not that the physical bigger ships could damage Earth, but it is better for the balance of everything to first use dimensional ships and bring in new dimensional energy to Earth to balance Her up to the level where She feels better.

The physical ships from the Extraterrestrials that could land after that will bring in more specific dimensional energy and manifest that dimensional energy in a more physical way. So they are very much needed and they need to start flying as soon as possible.

The dimensional wall towards the New Earth has also started to dissolve. In a very short amount of time, it will be a possibility for Earth to be on the right track to move towards and go up to and into standing in eclipse with The New Earth.

So, we all wait with strong feelings and a big hope for a very quick continuation of what has already begun with Earth’s Spiritual Evolution. It will be a possibility for NET 10 and Universal White Time Healing Level 5 to hopefully come about very soon. Everything is almost decided this week, in how the continuation would be.

*************************************************************

The 17th of April 2008 was a very, very important day for the Universe, The Blue Creation, and The GAME, but also for The WHOLE GAME existing, including The Beyond, The Before and The Beginning.

The happenings on that date have started a chain reaction in everything existing. We will come back on explaining what really occurred in another letter, because it shouldn’t be blended into this specific document.

With hopes for a grand continuation of our Spiritual Evolution

Channie
 


© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me