Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT


NOTE! English text in blue below the Swedish text.

VÄLKOMMEN HIT!

Denna hemsida är skapad av mig, Betina Högman och handlar om Jorden. Min tanke är att den skall fungera som en
informationskanal innehållande det du kan tänkas behöva veta inför din egen medvetandehöjning. Genom att läsa här, öppnas du upp för mer kusnkap och även för bättre kontakt med dina egna guider.

Den Nya Jorden


Just nu håller Jorden på att förändras. Och med detta förändras även vi, människor, djur och växter, även atmosfären runt Jorden förändras.

Vi befinner oss alla i ett skifte, ett skifte i medvetande. Mycket om detta kan vi höra och läsa om, bl.a. på Internet och i böcker. Iakttagelser av ljusskepp ("ufo" av organisk plasma) och kanaliseringar av mästare (av vilka en del har vandrat på Jorden), mediala kunskaper och helande över avstånd är några exempel på att människor nått ett högre medvetande.

Vad är det egentligen som sker med oss och Jorden just nu?

Mayakalendern berättar för oss att år 2012 är det år då tiden slutar och med det börjar en ny era, en tidlös era. De flesta inom "new age" berättar för oss att vi går in i ett nytt varande. Men vem kan berätta för oss vad som egentligen händer?

Jag ska försöka att så enkelt jag kan beskriva detta, här, med bakgrund av vad jag lärt mig av Channie West.

Det är sant att tiden, såsom vi känner den, har ett slut. Och det är sant att vi går in i ett nytt varande. Faktum är att allt som existerar är på väg upp i ett nytt varande, upp till en högre nivå. Vi här på Jorden lever i vad vi kan kalla värld 1 och vi är alltså på väg upp till värld 2.

Detta har förstås Moder Jord och alla runt om henne, i detta solsystem, i detta universum och i denna skapelse, känt till sedan eoner av "tid". Dock har det varit okänt för människan fram till nu. Och med denna uppstigning till en ny dimension vill Moder Jord även ta sig en ny kropp. Den nya kroppen har Moder Jord varit med om att "skapa" såsom hon vill ha den.

Delar av Moder Jords själ har redan gått över till Den Nya Jorden, vilken är 2.76 gånger större än nuvarande Jord. Allt sedan flera år har även människor och djur, som slutat sina liv här på Jorden, gått över till Den Nya Jorden. Dessa människor förbereder där för vår ankomst.

Den Nya Jorden ligger nu och väntar på att vi skall komma. För att göra det möjligt för oss att gå över till den nya dimensionen behöver vi alltså höja vårt medvetande och vår frekvens. Just i detta nu finns det hunrdatusentals människor på Jorden som hjälper till att höja frekvensen, både inom Moder Jord och inom oss själva.

Alla kommer att gå över, ingen blir lämnad kvar. Och eftersom allting ska gå upp till en ny nivå måste ju varenda
liten bit följa med för att hela alltet skall vara komplett.

För att våra kroppar skall klara av den nya dimensionen ändrar den sina beståndsdelar, detta för att göra kroppen "lättare". Vi kommer att vara mer ljusbärande, mer vakna och mindre hungriga.

Själva resan från nuvarande Jord till Den Nya Jorden skulle komma att ske under 3- dygn. Under denna tid skulle det kännas som om vi stod på moln, för att sedan återigen ha mark under fötterna. Denna gång skulle det dock vara
en Ny Jord vi stod på.

Dock, i detta ögonblick, när vi har gått över tiden, kan ingen säga exak thur och hur länge övergången kommer att bli.

Allt runt omkring oss kommer inte vara sig riktigt likt, men för att vi ska känna igen oss någolunda har de före oss "byggt upp" vår närmiljö, kända byggnader, monument och annat.

Det är inte lång tid kvar nu!

Vill du vara delaktig i att lära ut till människor om Den Nya Jorden, och vill du hjälpa till att skynda på människans höjning i medvetande? Då rekommenderar jag kurserna NET och Bortom!


WELCOME!

This site is created by me, Betina Högman and is about the Earth. My idea is that it will act as a  channel containing the information you need to know before  your own raise in consciousness. By reading here, it opens you up for more  knowledge and also to better connect with your guides.


The New Earth


At the moment our Earth is changing. And with this change even we, humans, animals and plants are changing, even the atmosphere around the Earth is changing.

We are all in a Shift, a Shift in consciousness. Much of this we can hear and read about on the Internet and in books. Observations of light ships (UFO of organic plasma) and the channeling of masters (some of whom have walked on Earth), medial knowledges and healing over distance are some examples of benefits from reaching a higher consciousness.


What exactly is happening with us and our Earth right now?


The Mayan calendar tells us that the year 2012 is the year when time stops and a new era begins, a timeless era. Most people in "New Age" tells us that we are entering a new being. But who can tell us what actually happens?

I'll try to, as easy as I can, describe this, here, with the background of what I've learned through Channie West.

It is true that time, as we humans know it, has an end. And it is true that we are entering a new Betsson erbjuder stora bonus erbjudanden being. In fact, everything that exists is going up to a higher level, up into a new dimension. We here on Earth live in what we might call the 1st World and we are therefore going up to the 2nd World.

Mother Earth and all planets around her, in this solar system, in this universe and in this creation, has of course known about this since eons of 'time'. However, it has been unknown to man until now. And with the ascension to a new dimension, Mother Earth will also take her self a new body. Mother Earth has been involved in "producing" this, her new body, as she wants it.

Parts of Mother Earth's soul has already gone over to the New Earth, which is 2.76 times larger than the current Earth. Since several years, even people and animals has moved onto the New Earth, through death. These people are preparing for our arrival.

The New Earth is now waiting for us to come. To enable us to move to the new dimension, we need to raise our consciousness and frequency. At this particular moment there are hundreds of thousands of people on Earth helping to raise the frequency, both within Mother Earth, and within ourselves.

All will go over, nobody gets left behind. When everything goes up a level, every little bit must go so that the All can be complete.

For our bodies to cope with the new dimension it has to change its components in order to make the body lighter. We will be more luminiferous, more awake and less hungry.

The journey from present Earth to the New Earth would've taken place during 3-7 days. During this time, it would've felt like we were standing on clouds, and then regain ground under our feet. This time, however, we would stand on new soil.

However, in this moment, when we're overdue, there's no telling how and for how long the transition is going to be.

Everything around us will not be quite like we're used to, but for us to recognize our surroundings somewhat, they before us has "built" famous buildings, monuments and other things.

There is not much time left now :)

Would you like to participate in teaching people about The New Earth, and would you like to help in speeding up peoples raise in consciousness? Then I recommend the NET- and the Beyond classes! 

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me

Webbsidan uppdaterad senast  2014-01-23    ses bäst i 1024*768, IE och Firefox
The website last updated 01-23-2014   looks best in 1024*768, IE and Firefox